Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok penziónu Oáza Prievidza

Reklamačný poriadok

(podľa ustanovení §18 Zákona 250/2007 Zbierky zákonov o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov)

 1. Právo na reklamáciu
 1. Klient má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených tovarov vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.
 1. Predmet reklamácie
 1. Nedostatky akosti stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe klient reklamuje v penzióne ihneď pri zistení nedostatku, predovšetkým priamo u obsluhujúceho pracovníka.
 2. Ak nedostatky stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byť reklamované ešte pred započatím konzumácie.
 3. Reklamáciu nedostatkov ostatného tovaru alebo služieb klient uplatní predovšetkým v penzióne, kde tovar alebo službu zakúpil ihneď, alebo bez zbytočného odkladu, na základe pokladničného bloku z elektronickej registračnej pokladnice, v prípade tovaru najneskôr do konca záručnej lehoty. Bez predloženia dokladu o kúpe hotel nemusí reklamáciu uznať.
 4. Reklamáciu nedostatkov v ubytovaní je možné uplatniť predovšetkým u pracovníka recepcie bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovaní zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutia služby.
 5. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytovaní služby alebo nadobudnutí tovaru, u ktorého vytýka vadu alebo nedostatok.

III. Postup pri vybavovaní reklamácie

 1. Vady potravín sa považujú za neodstrániteľné. Ak sa vyskytne vada potravín, jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať ich výmenu alebo vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne poskytnutie zľavy.
 2. V prípade ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera alebo teplota jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať bezplatné, riadne a okamžité odstránenie vady.
 3. Klient je oprávnený požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov ubytovacích služieb ako výmena vadného alebo doplnenie drobného vybavenia izby.
 4. Pokiaľ nie je možné odstrániť v izbe vady technického charakteru (napr. porucha vykurovacieho systému, nedostatok teplej vody, porucha v príkone elektrickej energie a pod.), a ak hotel nemôže klientovi ponúknuť iné, náhradné ubytovanie, má klient právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania po obojstrannej dohode.
 5. Reklamáciu vybavuje Back Office Manager, alebo ním poverený pracovník penzióna, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, je Back Office Manager alebo ním poverený pracovník povinný spísať s klientom záznam o reklamácii. V zázname klient uvedie presné označenia poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru, čas kedy bola služba poskytnutá alebo tovar zakúpený a popis ich nedostatku.
 6. O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov rozhodne poverený pracovník najneskôr do 5 pracovných dní.
 7. V prípade potreby odborne posúdiť reklamovaný nedostatok je lehota na vybavenie reklamácie 30 dní.
 8. Klient obdrží kópiu záznamu o reklamácii a spôsobe jej vybavenia.
 1. Súčinnosť klienta pri vybavovaní reklamácie
 1. Klient je povinný poskytnúť pracovníkovi hotela súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie najmä tým, že podá pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru.
 2. Ak si to povaha reklamácie vyžaduje, klient umožní pracovníkovi hotela prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý, aby sa tento mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

Dátum poslednej aktualizácie: 01.01.2018