Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby

Aké sú Vaše práva?

S ohľadom na skutočnosť, že o Vás spracovávame osobné údaje, máte práva, o ktorých by sme Vás radi v tejto sekcii informovali. Všetky svoje práva môžete u nás uplatniť akýmkoľvek spôsobom, ktorý Vám bude vyhovovať a ktorý umožní overiť, že nás naozaj žiadate Vy (umožní overiť Vašu identitu), a my sa Vám budeme snažiť v najväčšej možnej miere vyjsť v ústrety.

Právo na prístup

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame, a súčasne právo na informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, na akú dobu, aké sú účely ich spracovania, komu ich sprístupňujeme a či ich používame k aizovanému rozhodovaniu (prípadne ako toto aizované rozhodovanie funguje).

Kópiu Vašich osobných údajov Vám poskytneme bezplatne. Iba v prípade, že by sa išlo o viac kópií, dovolíme si Vás požiadať o nevyhnutnú úhradu za ich poskytnutie.

Právo na opravu

Pokiaľ zistíte, že o Vás spracovávame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, máte právo na to, aby sme osobné údaje opravili alebo, pokiaľ to vyžaduje účel spracovania týchto osobných údajov, aby sme ich doplnili.

Právo na výmaz

Vašim právom je tiež právo na výmaz Vašich osobných údajov, ktoré o Vašej osobe uchovávame a spracovávame. Aby ste mohli vymazanie požadovať, musí byť daný jeden z nasledujúcich dôvodov:

 

(I) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo spracované;

(II) Vaše osobné údaje spracovávame protiprávne;

(III) odvolali ste súhlas, na základe ktorého bolo spracovanie Vašich osobných údajov realizované, a nemáme žiadne iné oprávnenie (právny titul) tieto osobné údaje spracovávať;

(IV) podáte námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ sú tieto osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu (napr. zasielanie obchodných ponúk);

(V) podáte námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základe oprávneného záujmu, a pokiaľ nebudeme schopný preukázať, že oprávnený záujem prevažuje Vaše právo na výmaz;

(VI) existuje určitý zákonný dôvod, ktorý vyžaduje výmaz týchto osobných údajov;

(VII) spracovávame osobné údaje dieťaťa bez toho, aby nám bol daný súhlas rodiča k takémuto spracovaniu.

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že môže dôjsť k situácii, kedy Vaše osobné údaje nemôžu byť vymazané na základe Vášho odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo na Vašu žiadosť o výmaz osobných údajov. Takýmto prípadom je hlavne situácia, kedy po nás spracovanie Vašich osobných údajov vyžaduje zákon. V prípade, keď táto situácia nastane, budeme Vás informovať o dôvode, na základe ktorého nemôžu byť Vaše osobné údaje vymazané aj napriek Vašej výslovnej žiadosti o výmaz osobných údajov.

Právo na prenosnosť

Ďalšie právo, ktoré môžete uplatniť, je tzv. právo na prenosnosť. Na základe tohto práva môžete žiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté na základe Vášho súhlasu a ktoré spracovávame aizovane. Vaše osobné údaje, ktoré spĺňajú tieto podmienky, Vám na požiadanie poskytneme v bežne používanom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, prípadne ich na základe Vašej žiadosti posunieme inému správcovi podľa Vášho určenia, pokiaľ to bude technicky možné.

Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch, kedy budete mať pocit, že Vaše spracovávane údaje sú chybné, máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov na dobu nevyhnutnú k overeniu presnosti Vašich osobných údajov a ich prípadnej oprave.

Toto právo máte tiež v týchto prípadoch:

 

(I) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale neprajete si, aby Vaše osobné údaje boli vymazané;

(II) už nepotrebujeme Vaše osobné údaje za účelom, za ktorým sme ich spracovávali, ale Vy trváte na ich spracovaní (hlavne uchovaní) pre určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov;

(III) bola Vami vznesená námietka proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu, pričom obmedzenie spracovania v tomto prípade bude platné po dobu nevyhnutnú k určeniu toho, či náš oprávnený záujem prevyšuje nad Vašim právom na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracovávane.

 

Právo na námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe tzv. oprávneného záujmu

S ohľadom na skutočnosť, že niektoré Vaše osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu, máte právo podať proti tomuto spracovaniu námietku, na jej základe posúdime, či je skutočne v našom oprávnenom záujme Vaše osobné údaje pre daný účel spracovávať alebo či prevažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracovávané.

Právo na námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu

Máte právo vzniesť námietku proti tomu, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali za účelom priameho marketingu (napr. za účelom zasielania obchodných ponúk). V takomto prípade bez ďalšieho prestaneme Vaše osobné údaje za týmto účelom spracovávať.

Právo na sťažnosť

V prípade, kedy všetky vyššie uvedené práva sú z Vášho pohľadu nedostatočné, alebo ste názoru, že akýmkoľvek spôsobom porušujeme Vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť na dozornom úrade. Sťažnosť môžete vzniesť prostredníctvom úradu zaoberajúceho sa ochranou osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/staznosti